قوانین و مقررات فروشگاه

لطفا در هنگام خرید شماره پرداخت را یادداشت فرمایید تا در زمان بروز مشکل در خرید با ارایه آن ، خرید خود را پیگیری نمایید.

با تشکر